ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ และหารือประเด็นสำคัญในการสร้างความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

5 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับ และหารือกับนายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยมีประเด็นปรึกษาหารือสำคัญ คือ 
1) หน่วยงาน และขอบเขตการจัดการงานด้านสาธารณภัย วิธีการรับมือภัยพิบัติในจังหวัด
2) งานด้านการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งโอกาสในการรับทุนการศึกษาชีฟนิ่งของรัฐบาลอังกฤษ
3) นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4) ประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น
5) ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในการท่องเที่ยว รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัทยา
6) แนวโน้มของผู้สูงอายุชาวอังกฤษที่มากขึ้นในเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอังกฤษในสถานดูแลผู้สูงอายุ จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดให้กวดขัน และสร้างมาตรฐานในสถานดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยยินดีจะทำงานร่วมกับภาครัฐบาลเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป
7) กล่าวถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขอบเขตหน้าที่ และความสำคัญที่กงสุลกิตติมศักดิ์ร่วมมือกับหน่วยงานของจังหวัดในนามสถานทูตอังกฤษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ซึ่งทุกประเด็นหารือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และจังหวัดชลบุรีต่อไป

ที่มา: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี