ชลบุรีจัดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

3 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีชี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนฐานราก รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดอนาคต ด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง และชุมชน

สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตัวเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และผู้บริโภค

ทั้งนี้ การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ยังทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประชาชน สร้างความเข้มแข็ง และตระหนักรู้ในภัยที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพจากการบริโภคอาหารของประชาชน

ที่มา: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี