จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

30 เมษายน 2563

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพวงมาลาสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการการดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ11 และข้อ14 เพื่อการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพ และฝีพระหัตถ์ในทางการรบ และเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์โดยมิได้ว่างเว้น นับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา ทรงสามารถขับไล่กองทัพพระยาจีนจันตุแตกพ่ายไป ในปีพุทธศักราช 2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคัง ที่ตั้งอยู่บนเขาสูง และได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย จนถึงปีพุทธศักราช 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไป

แม้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 415 ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรไทยทั้งมวลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

ที่มา: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี