กติกา / กำหนดการ


  ๑.ประเภทกิจกรรม
  • FUN RUN เดินระยะทาง ๓ กิโลเมตร
   • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • MINI MARATHON วิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๕ รุ่น ดังนี้
   • รุ่นอายุ ๑๒ – ๑๙ ปี
   • รุ่นอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี
   • รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี
   • รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี
   • รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
  ๒.การรับสมัคร
  • การรับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยช่องทางการรับสมัคร ดังนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
   • สมัครด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.chonburi.go.th แบนเนอร์ “CHONBURI RUN FOR THE KING 2019”
  ๓.การรับเสื้อกิจกรรม CHONBURI RUN FOR THE KING 2019
  • ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อกิจกรรม CHONBURI RUN FOR THE KING 2019 ฟรี จำนวน ๘,๐๐๐ คนแรก ที่ลงทะเบียน
  • ผู้สมัครที่ลงทะเบียน จำนวน ๘,๐๐๐ คนแรก ให้มารับเสื้อพร้อมป้ายบิบ (BIB) ติดหน้าอก ในวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาภักดีแผ่นดิน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5)
    - กรณีมารับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดรับเสื้อกิจกรรมฯ
    - กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
    โดยให้ระบุข้อความดังนี้ "ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)... มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)...มารับเสื้อกิจกรรมฯ (แทน)
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ลำดับที่ ๘,๐๐๑ เป็นต้นไป ให้มารับป้ายบิบ (BIB) ติดหน้าอก ในวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาภักดีแผ่นดิน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) หรือติดต่อรับที่กองอำนวยการในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๔.รางวัลและเหรียญระลึก (เฉพาะกิจกรรมวิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร)
  • รางวัลและเหรียญระลึก (เฉพาะกิจกรรมวิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร)
   • ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ ๑ – ๓ (over all) แยกประเภท ชาย – หญิง จะได้รับโล่รางวัลและเหรียญ ที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะหมดสิทธิได้รับรางวัลในรุ่นอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ)
   • ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ ๑ – ๓ ของแต่ละรุ่นอายุ แยกประเภท ชาย – หญิง จะได้รับโล่รางวัล และเหรียญที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
   • ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย จำนวน ๑,๐๐๐ คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก ณ จุด FINISH (เส้นชัย)
   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FUN RUN เดินระยะทาง ๓ กิโลเมตร ไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก

  ๕.กำหนดการ