แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียน / Application Form***ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าได้ฝึกซ้อม มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทที่สมัคร ด้วยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงานถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการจัดกิจกรรมและถือว่าภาพหรือภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานในครั้งนี้

ย้อนกลับ