Search English (United States)  ไทย (ไทย)
24 กรกฎาคม 2560 ..:: ข้อมูลเผยแพร่ » หนังสือเวียน ::..   Login
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
  
หนังสือเวียน  

Current Articles | Categories | Search

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี"

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร้องเรียน/ร้องทุกข์กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดชลบุรีในหัวข้อ "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี" ทุกวันและให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้รับทราบทันที ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ๐๐๑๖.๑/ว ๓๙๙๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Previous Page | Next Page

  
สงวนลิขสิทธ์โดย จังหวัดชลบุรี   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation